รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย

Mr.Harald Link ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
Mr.Harald Link

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร.สมภพ อมาตยกุล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร.สมภพ อมาตยกุล

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายสนั่น อังอุบลกุล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายสนั่น อังอุบลกุล

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายศุภชัย เจียรวนนท์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย