นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
นายประมนต์ สุธีวงศ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย