ปริญญาตรี

  คณะบริหารธุรกิจ
 
การตลาด
การตลาดดิจิตัล
การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ
การตลาดเชิงกลยุทธ์
การตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
การเงินและการธนาคาร
การลงทุนและวาณิชธนกิจ
ฟินเทค
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
การจัดการเพื่อนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส. เทียบโอน)
   
 
คณะบัญชี
 
บัญชี 4 ปี (ภาคปกติ)
บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน
บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน (เสาร์-อาทิตย์)
บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน (e-learning)
ปริญญาตรีใบที่สอง (เสาร์ - อาทิตย์)
ปริญญาตรีใบที่สอง (e-learning)
   
 
คณะเศรษฐศาสตร์
 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   
 
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอาเซียนเพื่อธุรกิจ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษและการแปล
ศิลปะการแสดง
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)
 
หลักสูตรปริญญาใบที่สอง
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาเกาหลี
   
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการธุรกิจอาหาร
วิศวกรรมการเงิน (4+1 เรียน 5 ปี จบปริญญาตรีและโท)
เทคโนโลยีดิจิทัล
 
หลักสูตรปวส. เทียบโอน*
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการธุรกิจอาหาร
   
 
คณะนิเทศศาสตร์
 
วารสารคอนเวอร์เจนซ์
การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
ภาพยนตร์ดิจิทัล
การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
การโฆษณา
การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
   
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
 
หลักสูตรปวส. เทียบโอน*
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
   
 
คณะนิติศาสตร์
 
กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ
   
 
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 
การจัดการโรงแรม
การจัดการการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจสายการบิน
การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
   
  วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
ผู้ประกอบการในครอบครัว
ผู้ประกอบการุรกิจสุขภาพและความงาม
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
   
  International College
 
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Accountancy
Bachelor of Arts Program

Training & Seminar

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด

ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด