ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (อธิการบดี)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (อาจารย์ประจำ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ (อาจารย์ประจำ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย