นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายภูมินทร์ หะรินสุต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายปรัชญา สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย