นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายภูมินทร์ หะรินสุต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรัชญา สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ