utcc ม.หอการค้าไทย
utcc ม.หอการค้าไทย

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจากคณะบัญชี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ที่จัดโดยสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี คณบดีคณะบัญชี อาจารย์ ดร. จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการ / คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบไปด้วย
นางสาวธนัญญา คุปตะวาณิช
นางสาววินธร ลิปนากร
นางสาวมุฑิตา ชวกิจวาณิช

ทีมที่ได้รับรางรองวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบไปด้วย
นางสาวมลธิชา วิจิตรนวกถุล
นายวรเทพ มันจันดา
นายภัทรภณ บรรพตธรรม