พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรม

นวัตกรรมอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้พด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ และนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0