utcc ม.หอการค้าไทย
เด็กดิจิทัลฟิล์มโชว์ฝีมือคว้ารางวัลชนะเลิศภาพถ่าย

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์  “จิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ ”  จัดโดย สำงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ ภานิติบัญญัติแห่งชาติ เครือข่ายจิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา   รายชื่อนักศึกษารับรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม TORUNG (โต้รุ่ง)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1. นายวริศ ถิ่นปัญจา
2. นายปภพ  แซ่เฮ่อ
3. นายณัฐวุฒิ  เดชรุ่งเรือง

http://artculture4health.com/Contents/view/1206