ม.หอการค้าไทย
UTCC News ม.หอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบ 2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
ประจำปีการศึกษา 2561

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ชำระเงินค่าแรกเข้า วันที่ 25-30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2 ค่าแรกเข้า จำนวน 2,200 บาท ประกอบด้วย
    • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
    • ค่าประกันของเสียหาย จำนวน 1,200 บาท
  • บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าแรกเข้าทุกกรณี
  • เปิดเรียนปรับความรู้พื้นฐาน วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2561