เรียนรู้และลงมือทำจริงกับองค์กรผู้ให้บริการด้านดิจิทัลชั้นนำ

ลักษณะเด่นของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น หลักสูตรที่ทันสมัยเน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมการ ออกแบบ (User Experience และ User Interface) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชั่น) และการตลาดดิจิทัล ฝึกงานกับริษัทด้านดิจิทัลเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีของการ ประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่เน้นนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน พัฒนาผลงานที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบธุรกิจด้าน ดิจิทัลที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคตหรือท างานในหน่วยงานของภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยข้องกับดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของประเทศไทย 4.0