เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องการเงินให้การทำธุรกิจเป็นระบบและสะดวกยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ มาใช้กับธุรกิจด้านการเงินหรือบริการด้านการเงินเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงบริการทางการเงินหรือตลาดทุนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เช่น การเป็น Digital Banking และองค์กรธุรกิจสามารถปรับใช้เทคโนโลยีการเงินให้เข้ากับ business model ของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก”