มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนสาขาภาษาเกาหลี

สอนโดยอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถและความชำนาญการ ใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน และในงานธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเกาหลี อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ทั้งนอกห้องเรียนและแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ