utcc ม.หอการค้าไทย
utcc ม.หอการค้าไทย

รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดี  มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนาย “ทิลล์ ทิม ไวน์โฮลซ์” (ทิม) นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน ชั้นปีที่ 4 และ กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เป็นผู้ที่สอบผ่าน CFA มาตรฐานคุณวุฒิทารงการเงินของสหรัฐอเมริกาได้ โดยก่อนหน้านี้สามารรสอบผ่านหลักสูตรของประเทศไทย ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีผู้บริหารคณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นาวมแสดงความยินดี   เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 10 ชั้น 6