นโยบายการประมวลผลข้อมูล

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา (Privacy Notice for students)

 

1. แหล่งที่มาของข้อมูล
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสมัครเรียนกับเรา (Prospective Students)
เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ:
 • ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางปกติ
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการตอบแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการจัดกิจกรรมของกองส่งเสริมการรับนักศึกษา
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านตัวแทนที่ให้บริการแนะนำการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students)
เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ:
 • ท่านลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ในกรณีที่ท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติ ท่านให้ข้อมูลผ่านตัวแทนของมหาวิทยาลัยในประเทศท่าน หรือผ่านตัวแทนที่ให้บริการแนะนำการศึกษา
 • ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดหรือสั่งไว้ และเราได้กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล
เราเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับท่าน เพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูล และเพื่อดำเนินการให้บริการการศึกษาในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราทำการประมวลผลสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data)
ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, โรงเรียนที่จบการศึกษา, วุฒิการศึกษา, ผลการเรียน, ผลการสอบภาษา, คณะที่สนใจ, เหตุผลในการสมัครเรียน, ความต้องการบริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data)
ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบราวเซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง (location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์
ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data)
ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่ที่ท่านเข้าชม, จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่ข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์
ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data)
ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน (Identity-verification Data)
ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, เพศ

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น และอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โดยเรามีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้:
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ (ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการกับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแต่ละกิจกรรมตามตารางข้างล่าง
วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูล
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
1. สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสมัครเรียนกับเรา (Prospective Students)
1.1 เพื่อติดต่อกับท่านในการตอบคำถามและให้คำแนะนำข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ข้อมูลของคณะ สาขาวิชา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการสื่อสาร
1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรียน
1.2 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำด้านการเรียนในมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการสื่อสาร
1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรียน
2. สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students)
2.1 เพื่อบริหารจัดการด้านการลงทะเบียน และการดำเนินการตามคำขอของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน และจัดการด้านการศึกษา เช่น การลงทะเบียนรายวิชา การเพิกถอน-สับเปลี่ยนรายวิชา การทำเรื่องสำเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญา เป็นต้น
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการสื่อสาร
– ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน
เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
2.2 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน
เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
2.3 เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การเข้าร่วมชมรม การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ การจัดกิจกรรมให้บริการกับสังคมและชุมชน การจัด job fair เป็นต้น
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการสื่อสาร
1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
2.4 เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานปฏิบัติงานจริงที่เป็นองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการสื่อสาร
1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
2.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา เช่น การร่วมดำเนินงานวิจัยกับอาจารย์ และการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการสื่อสาร
1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาวิจัยให้กับนักศึกษา
3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2.6 เพื่อจัดทำและรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า (Alumni) ในการติดต่อและผูกสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลการสื่อสาร
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมสัมพันธ์กับศิษย์เก่า รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ศิษย์เก่าทราบ
3. สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสมัครเรียนกับเรา (Prospective Students) และนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students)
3.1 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา และเพื่อแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลด้านเทคนิค
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการนำข้อมูลและสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์การใช้งานของท่าน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์
3.2 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือสัญญาการรับทุนการศึกษาใดๆ
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน
1) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
3.3 เพื่อทำการตลาดกับท่านในการส่งเสริมการรับนักศึกษา หรือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย กิจกรรมหรือบริการการศึกษาอื่นที่ท่านอาจสนใจ
– ข้อมูลการติดต่อ
 
1) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ท่านทราบ
2) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องการทำการตลาดแบบตรงกับท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนที่เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทำการตลาดแบบตรง
เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของเราที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

4. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
เราอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่เรามีข้อตกลงด้วยดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ในกรณีที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน เราจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเรา และเราได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรงนั้นกับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเรา
ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ท่านทราบ เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ โดยเราจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเรา

 

5. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง Cookies ได้จากhttps://www.allaboutcookies.org/
เราใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์เรา โดยเราใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี้
 • Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 • Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies): เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานอย่างไร เราทำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์เรากับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์เรา

 

6. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
1. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
 • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
 • บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด
 • หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ
 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น
 • หน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงานหรือสมัครเข้าทำงาน
เรากำหนดให้บุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
2. เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง

 

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์เรา จะเก็บไว้ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
 1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
 2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
 3. ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
 4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)
 5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)
 6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)
 7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object)

 

9. ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของมหาวิทยาลัยอีเมล์ [email protected] หรือเจ้าหน้าที่กองนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้