หลักสูตรปริญญาโท-เอก

ฟิลเตอร์

หลักสูตร

เลือกเวลาเรียน

ข้อมูลการสมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศึกษาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ความแตกต่างของบุคคล รูปแบบของกลุ่มในองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อองค์การ สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคคลในองค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการตลาด

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารองค์กรแบบองค์รวม รวมทั้งมีความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินผล รวมทั้งการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากวิชาที่หลากหลายทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารและวางแผน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า ตลอดอายุวงจรของสินค้า ตั้งแต่การออกแบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเงิน การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้าและการตลาด ซึ่งหลักสูตรนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการผลิตและการขนส่งของประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการเงิน

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทุกๆ สภาพแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานการเงินทุกๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้สาขาการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ มีความรู้ทางการเงินที่มีความทันสมัย สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์กับการทำงานของตนตามสถานการณ์ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถนำพาองค์กรของตนประสบความสำเร็จทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดไป

CEO MBA กลุ่มวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการประกอบการ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้เรียนกับผู้ประกอบการตัวจริง เน้นการเรียนแบบเชิงปฏิบัติการ มีการเวิร์คช็อปทำธุรกิจ มีคณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อพัฒนาระบบความคิด เมุมมองด้านธุรกิจและทักษะการจัดการทางด้านธุรกิจ เพื่อการสร้างทีมที่จะนำธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ทันสมัย

CEO MBA กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ

เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านบริหารธุรกิจควบคู่กัน เพื่อให้สามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เข้ากับการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในต้นทุนที่เหมาะสม และส่งถึงมือผู้บริโภคได้ทันตามกำหนด ผู้เรียนจะมีความพร้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้านการออกแบบสินค้าและบริการ รวมถึง การบริหารธุรกิจโดยมีนวัตกรรม เน้นความเข้าใจในการนำเอาความรู้ในด้าน วิทยาการ การตลาดและเทคโนโลยีที่หลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง

CEO MBA กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ประกอบการ ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยความมั่นใจ จัดการเรียนการสอนโดยผสานองค์ความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถรองรับกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ก้าวเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างคุณค่าเพิ่มเพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเป้าหมายทางธุรกิจ

CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว

เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และคณะบริหารธุรกิจ ที่ผสมผสานศาสตร์จากองค์ความรู้ด้านการบริหารและการท่องเที่ยว เน้นแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม เรียนรู้การเป็นผู้นำในองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ การจัดการวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในโรงแรม และผู้ที่มีความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน ให้มีทักษะด้านการบริหารงานในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Entrepreneurship MBA – IE MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Essential Management – IE MBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IE MBA) มีรูปแบบของการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ซึ่งการออกแบบกระบวนการเรียนนั้นได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน จึงสามารถนำไปประยุกต์แนวทางการทำงาน การสร้างนวัตกรรมทางด้านความคิด การบริหารงาน และการกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการในปัจจุบันซึ่งต้องการมีแนวทางในการบริหารแบบใหม่ๆ และประสงค์จะพัฒนาการจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Marketing MBA – IM MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Marketing MBA – IM MBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IM MBA) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันของโลกธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน หลักสูตรได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาดที่สอดคลองกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน และการแชร์ประสบการณ์จากนักการตลาดมืออาชีพ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต eMBA – Management for Executive – ME มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Management for Executives MBA) – ME MBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคโลกดิจิตอล (Digital Leadership) เรียนรู้แนวคิดที่ฉีกตำราบริหารธุรกิจอย่างสิ้นเชิง (Disruption) ด้วยกรณีศึกษาและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Business Model) เพื่อ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดโลกที่ไร้พรมแดนและตลาดเกิดใหม่ (Globalization and Emerging Markets) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต eMBA – Entrepreneurial Marketing – EM มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Entrepreneurial Marketing MBA) – EM MBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นนักการตลาดเชิงประกอบการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรบผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง (Startup) โดยเรียนรู้ผ่านรูปแบบของ workshop เพื่อทำการแก้ปัญหาทางการตลาดของ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการ

Strategic Management for Digital Transformation (SMDT)

มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศึกษาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ความแตกต่างของบุคคล รูปแบบของกลุ่มในองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อองค์การ สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคคลในองค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการตลาด

Digital Strategic Marketing (DSM)

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารองค์กรแบบองค์รวม รวมทั้งมีความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินผล รวมทั้งการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการเงิน

Global Finance and Investment (GFI)

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทุกๆ สภาพแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานการเงินทุกๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้สาขาการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ มีความรู้ทางการเงินที่มีความทันสมัย สามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์กับการทำงานของตนตามสถานการณ์ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถนำพาองค์กรของตนประสบความสำเร็จทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE - กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Strategic Management for Digital Transformation (SMDT)

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Strategic Management for Digital Transformation (SMDT)

เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านการบริหารจัดการให้มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการทางโลจิสติกส์ สร้างความแข่งชัน และการขนส่ง เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ  นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE - กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว Innovative Family Business (IFB)

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว

Innovative Family Business (IFB)

หลักสูตรพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สืบทอดธุรกิจครอบครัว เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นการต่อยอดและการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน การจัดการธุรกิจครอบครัวนั้นนอกเหนือจากการบริหารแล้วยังมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง หลักสูตร IFB จะเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการบริหารการจัดการโดยใช้หลักธรรมนูญครอบครัวสู่ความสำเร็จให้กับองค์กร

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับประชาคมอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชี การตรวจสอบ และการภาษีอากร สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีชื่อเสียงทางด้านนธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจ ปูทางสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการทางการเงิน การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ และระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการทางธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

หลักสูตรเน้นองค์ความรู้เชื่อมโยงศาสตร์ 3 ด้าน คือ การจัดการสมัยใหม่ การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตามแนวทางการสอบวุฒิบัตรสากลด้านการตรวจสอบภายใน (CIA) การเรียนการสอนเน้นทักษะการตัดสินใจจากกรณีศึกษาปัจจุบัน ด้วยเป้าหมายในการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

หลักสูตรเปิดดำเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 โดยเน้นการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน ผู้เรียนจะได้ศึกษาทฤษฎีทางการเงิน การลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ การบริหารความเสี่ยง รูปแบบจำลองทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา และมีรายวิชาที่สอดคล้องกับ Financial Risk Manager (FRM) หลักสูตรมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทางการเงิน อาทิ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจประกันภัย รวมถึงมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับภาคธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

องค์กรในปัจจุบันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมดิจิตอล ช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนื่องจากบุคลากรในองค์กรที่อาจยังไม่พร้อมและ/หรือยังไม่อาจปรับตัวเข้ากับการผสมผสานเข้ามาของนวัตกรรมดิจิตอลนี้ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีนั้น จะช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารขององค์กร ให้เข้าใจถึง การจัดการบริหารนวัตกรรมดิจิตอล และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร DITM สร้างนักบริหารสายพันธ์ใหม่ที่เข้าใจทั้งนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะเชิงบูรณาการในด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและความชำนาญจากวงการการสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและทักษะการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ หลักสูตรได้ผสมผสานนิเทศศาสตร์และการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้หลักสูตรได้พัฒนาเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังการสื่อสารแบรนด์เพื่อพัฒนาความคิด รวมทั้งการบริหารจัดการตราสินค้า และตราองค์กรอย่างสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บูรณาการกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และการตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการจัดการธุรกิจสื่อ เพื่อสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสื่อและสังคมในยุคดิจิทัล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

เป็นหลักสูตรแรกที่ประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการเงิน –Financial Technology : FINTECH เช่น FinTech Startup Project Design and Management, FinTech Startup Business Modelling and Analysis, FinTech: Technology Innovation in Financial Services, Block Chain Technology, Cloud computing, Information Security in Financial Technology และ เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถประกอบธุรกิจที่เรียกว่า START UP ภายใต้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ทางหลักสูตรได้สรรสร้างเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเรียนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านเทคโนโลยีการเงิน – FINTECH เช่น ผู้ชำนาญการจากธนาคารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน เป็นต้น

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้าน ทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้สำเร็จการศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างบูรณาการ หลักสูตรได้ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการสถานศึกษารวมถึงผู้บริหาร การศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบสนองต่อบริบทในการเปลี่ยนแปลงของสังคม องค์กร และความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ด้วยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาในวงการอาชีพที่ตนสนใจได้ โดยหลักสูตรเน้นการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม (Innovation-based learning) รวมทั้งศึกษาความเป็นพลวัตของภาษาไทยในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏในวงการอาชีพทุกๆอาชีพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์าการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กร สามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) สามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆไป ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในตัวคุณ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอย่างมั่นใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เน้นการสร้างผู้นำทางธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการเงิน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หลักสูตรสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัย มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นอย่างดี ไม่เพียงให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หลักสูตรมุ่งที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์แห่งการประกอบการ สามารถวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงินที่นำไปประกอบธุรกิจได้จริง

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบัญชี และการวิจัยประยุกต์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกด้านการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังเปิดรับทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 3 ปี

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

International College

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA)

The main objectives of the MBA Global Business is to provide professional training for business people to enable them to solve problems and make effective decisions across a broad range of business topics such as issues related to management, marketing, or finance. As such, it offers courses covering a wide range of topics with the overall goal being to expand and enhance the abilities and tools available for effective problem-solving and decision-making in business. The program is to produce competent personnel of qualified competence in global business management to serve the growing needs of the business sector, besides providing MBA graduates with ethical and moral conscience for enhanced social responsibility as well.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA) – MBA offshore (Yangon and Mandalay) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

International College

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA) – MBA offshore (Yangon and Mandalay)

With our expansive network with businesses worldwide and close link with the Thai Chamber of Commerce, UTCC is well-equipped with all means necessary to provide education and training that gives business professionals, local and foreign, exactly what they need to make their companies expand internationally.

Tuned into the most updated global business trends and rapidly changing environment, we regularly improve and update our curriculums to ensure our courses are relevant to the current situation. More modern curricula have also been added.

Aside from our Business connections, our faculty members have strong backgrounds in business. Many are successful executives and entrepreneurs with priceless knowledge and experience while several more are guest lecturers from our internationally renowned partner universities. This is why we are among the best start options for those eager to become successful business professionals.

This Program was the first UTCC off-shore program in collaboration with the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI and MRCCI), which started in 2012 and was initially taught in Yangon, Myanmar. The second UTCC off-shore program in Mandalay started in July 2013.

(UMFCCI and MRCCI are national level non-governmental organizations representing and safeguarding the interest of private business sector in Myanmar with members from all over the country.)

utcc PH.D.IN ECONOMICS – A bachelor graduate (4-years program) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

International College

PH.D.IN ECONOMICS – A bachelor graduate (4-years program)

Ph.D. in Economics, The Ph.D. program in economics at University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) produces the high-quality economists and the professional researchers. The doctoral graduates from the program will have in-depth knowledge and understanding, and will possess the skills necessary for conducting advanced researches to extend the body of knowledge in the field of Economics.

Full-Time Course of Study, UTCC’s Ph.D. Program in Economics is a full-time course of study. There is no part-time or weekend option in the Ph.D. program. Our study plan allows students who have a master’s degree to complete degree requirements in three years. The average completion for the Ph.D. program is five years. The program also provides intellectual environment including active-learning courses and monthly academic seminars. Students can develop their research at an early stage and work closely with faculty throughout the program.

PH.D.IN ECONOMICS – A master graducate (3-years program) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

International College

PH.D.IN ECONOMICS – A master graducate (3-years program)

Ph.D. in Economics, The Ph.D. program in economics at University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) produces the high-quality economists and the professional researchers. The doctoral graduates from the program will have in-depth knowledge and understanding, and will possess the skills necessary for conducting advanced researches to extend the body of knowledge in the field of Economics.

Full-Time Course of Study, UTCC’s Ph.D. Program in Economics is a full-time course of study. There is no part-time or weekend option in the Ph.D. program. Our study plan allows students who have a master’s degree to complete degree requirements in three years. The average completion for the Ph.D. program is five years. The program also provides intellectual environment including active-learning courses and monthly academic seminars. Students can develop their research at an early stage and work closely with faculty throughout the program.